Vi bryr oss om dina personuppgifter!

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. För att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.
Vi har förtydligat hur vi hanterar dina personuppgifter för att ge dig så bra service som möjligt.
Vi behandlar personuppgifter om våra kunder, för att kunna ge dig god service och relevanta erbjudanden.
Om du har några frågor kan du kontakta gdpr@gpgab.se


Personuppgiftshantering - GDPR

Information enligt dataskyddsförordningen GDPR. Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för Gustafssons Parkett & Golv AB.
För att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller. Vi har förtydligat hur vi hanterar dina personuppgifter för att ge dig så bra service som möjligt.
Texten gäller Gustafssons Parkett & Golv AB´s (GPGAB) behandling av personuppgifter.

1. INLEDNING
Denna informationstext förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som:

  • kund
  • leverantör
  • partner
  • är nyfiken på vad vi kan hjälpa dig med
  • deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar
  • deltar på våra events och aktiviteter
  • tar del av vår rådgivning
  • söker jobb hos oss
  • besöker vår webb
  • anställd

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.
 2. PERSONUPPGIFTSANSVARIGA
Gustafssons Parkett & Golv AB org nr 556190-0357, Järnvägsgatan 8, 711 30 Lindesberg, ansvarar för behandlingen av personuppgifter som lämnas till oss av en enskild i samband med t.ex. intresseanmälan eller ansökan om att få jobb utfört och i samband med anmälan till aktiviteter och tjänster som erbjuds av oss.
Varje regionalt servicebolag ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som det regionala servicebolaget samlar in, t.ex. i samband med anmälan till aktivitet eller tjänst som anordnas.
 3. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, eller IP-adress.
 4. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?
I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig bra service, tjänster och erbjudanden.
Behandlingen utförs av GPGAB, företag och föreningar som GPGAB samarbetar med såväl inom som utom EES-området, inkluderande Facebook.
GPGAB behandlar i enlighet med vad som beskrivs nedan personuppgifter (inklusive personnummer) som lämnas till GPGAB i samband med t.ex. intresseanmälan respektive anmälan till aktiviteter och tjänster samt vid senare kontakter med GPGAB. I syfte att upprätthålla en god medlems- och registervård kan personuppgifterna komma att kompletteras genom inhämtning av uppgifter från privata och offentliga register, t.ex. PAR.
4.1 När du är fakturakund hos GPGAB
När du väljer att bli fakturakund hos GPGAB och ansluta dig till ett företagsavtal och/eller skapar ett inloggningskonto i vår medlemsportal hanterar vi:
Uppgifter som du själv lämnar till oss såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress
Kontaktuppgifter och annan information som vi hämtar från PAR
Ett medlemsnummer som vi skapar för att identifiera dig i våra system
Vi hanterar dina personuppgifter för att:
Identifiera dig och administrera ditt konto hos GPGAB.
Rättslig grund för hanteringen:
Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal för att administrera ditt konto.
Lagringstid:
Vi sparar dina personuppgifter under ditt medlemskap och därefter i upp till 7 år.
4.2 När du kontaktar GPGAB´s rådgivning
När någon från företag med företagsavtal kontaktar rådgivningen kommer dessa kontakter att dokumenteras. Inga personuppgifter som tillhör de särskilda kategorierna av personuppgifter (känsliga personuppgifter) sparas vid dokumentation av den rådgivning som ingår i vår service.
Utöver de personuppgifter m.m. som GPGAB redan behandlar om ditt företag och dig i egenskap av kund eller kontakt kan GPGAB komma att behandla följande uppgifter:
Kortfattade anteckningar angående ärendet och rådgivarens svar
Vi hanterar dina personuppgifter för att:
kunna ge bra service vid t.ex. återkommande kontakt och säkerställa vilken rådgivning som getts
Rättslig grund för hanteringen:
Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i intresseavvägning då GPGAB berättigade intresse av att dokumentera rådgivningen väger tyngre än kontakters och medlemmars behov av skydd för personuppgifterna.
Lagringstid:
Vi sparar de uppgifter som rör ärendet i högst två år.
 4.3 När du deltar på aktiviteter eller i undersökningar
I samband med events (seminarier, föreläsningar, tävlingar, kampanjer, inspelning av podcasts, filmade intervjuer, etc.) eller i samband med undersökningar (enkäter och intervjuer, per telefon eller via paneler) hanterar vi de uppgifter som du lämnar till oss, inklusive namn och kontaktuppgifter.
Vi hanterar dina personuppgifter för att:
Administrera aktiviteten och för att kunna återkoppla till dig
Skapa reportage och annat material för sändning i våra sociala kanaler och på vår webbplats
Ge dig god service
Informera om och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter och kundundersökningar
Ta fram statistik från marknadsaktiviteter och kundundersökningar, i syfte att förbättra våra tjänster
Hantera födoämnesallergier i samband med förtäring
Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse som beskrivs ovan (intresseavvägning) och med stöd i fullgörande av avtal vid administration av tävlingar. Om vår behandling kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta det innan behandlingen påbörjas.
Lagringstid: Vi sparar dina uppgifter inte längre än fyra månader från aktiviteten.  
 4.4 När du kommunicerar med oss
Du kan välja att kommunicera med Företagarna på många olika sätt, t.ex. via sociala medier, i samtal och e-post.
När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:
Namn och kontaktuppgifter
Information om din synpunkt, fråga eller ditt ärende
Vi hanterar dina personuppgifter för att:
Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel och klagomål
Leverera beställd information, t ex bese eventuella jobb, samt utföra jobb.
Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida
Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).
Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.
 4.5 När du är anställd av GPGAB
När du blir, är eller har varit anställd av GPGAB hanterar vi:
Uppgifter som du själv lämnar till oss såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress
Kontaktuppgifter till närmast anhörig
Kontouppgifter för löneutbetalning
Uppgifter om försäkringar
Rättslig grund för hanteringen:
Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal för att administrera din anställning hos GPGAB.
Lagringstid:
Vi sparar dina personuppgifter under din anställning och därefter i upp till 7 år
Namn, personnummer och anställningstid raderas inte
 4.6 När vi har en skyldighet enligt lag
Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet.
Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.
 5. HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt.
 6. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?
GPGAB säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:
Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller IT-tjänster, hanterar medlemsärenden och marknadsför för GPGAB´s räkning
Andra bolag såsom regionala bolag och lokalföreningar
Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut
Sociala medie-aktörer, såsom t.ex. Facebook och Instagram.
Mottagare som hanterar personuppgifter för GPGAB´s räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.
 7. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär t.ex. att vi har rutiner och regler kring dataskydd och att våra medarbetare bara har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.
 8. DINA RÄTTIGHETER
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.
Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring– du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.
Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss
Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattighet...
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.
 9. HUR DU MOTSÄTTER DIG ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING
GPGAB kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter.
Sådan anmälan ska vara skriftlig, innehålla namn och personnummer/medlemsnummer och skickas till postadress eller e-postadress under ”kontaktuppgifter”.
 10. KONTAKTUPPGIFTER
Gustafssons Parkett & Golv AB (org. nr. 556190-0357) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom att skicka en begäran till:
Gustafssons Parkett & Golv AB
Järnvägsgatan 8
711 30 Lindesberg
Tel 0581-15300
 E-post: gdpr@gpgab.se
I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Om vi är osäkra på din identitet kommer vi att kontakta dig för ytterligare information.
 11. UPPDATERINGAR AV INFORMATIONSTEXTEN
Denna informationstext uppdaterades senast den 24 maj 2018 och kan komma att ändras. Ändringar publiceras på vår webbplats.

Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Gustafssons Parkett & Golv AB Lindesberg Sverige 0581-153 00